235.000 VND

  • Size Newborn 76 miếng/bịch: Dành cho bé dưới 5kg
  • Size S 66 miếng/bịch: Dành cho bé từ 4-8kg
  • Size M 56 miếng/bịch: Dành cho bé từ 6-11kg
  • Size L 46 miếng/bịch: Dành cho bé từ 9-14kg
  • Babies Organic
Bỉm dán Babies Organic
Bỉm dán Babies Organic